1 Hr. Pick-up at Store (รับสินค้าที่ร้านใน 1 ชั่วโมง)

เงื่อนไขการสั่งซื้อและรับของที่สาขา

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อรับที่ร้าน 1 ชั่วโมง

 1. ลูกค้าต้องกรอกชื่อ – นามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ที่ติดต่อได้ให้ถูกต้อง (เพื่อส่ง SMS ยืนยัน)

วิธีรับสินค้าที่สาขา

 1. กรณีเข้ารับสินค้าด้วยตัวเอง
  – เตรียมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางตัวจริง
  – หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า (Order Confirmation) ที่ชำระเงินสำเร็จแล้วผ่านทาง E-Mail
  – SMS ยืนยันคำสั่งซื้อและ SMS ยืนยันการเข้ารับสินค้าที่สาขานั้นๆ
 2. กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน
  – บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางตัวจริงของผู้รับ
  – สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง
  – หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า (Order Confirmation) ที่ชำระเงินสำเร็จแล้วผ่านทาง E-Mail ของผู้สั่งซื้อ
  – SMS ยืนยันคำสั่งซื้อและ SMS ยืนยันการเข้ารับสินค้าที่สาขานั้นๆ
 3. สินค้าจะต้องถูกตรวจสอบความเรียบร้อยและ Activate เครื่อง/อุปกรณ์ก่อนส่งมอบ

หมายเหตุ : เลขที่ออเดอร์และบัตรประชาชน จะต้องตรงกันกับรายละเอียดการสั่งซื้อ (Order ID หรือ รายการสินค้า) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการส่งมอบสินค้าให้ท่าน หากเอกสารยืนยันไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดด้านบนทั้งหมด

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts

See More...